Regulamin sklepu internetowego - www.domjubilerski.aia.pl

 

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.domjubilerski.aia.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. „Sprzedawca” – „A&A Marketing" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 146, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem 0000557873NIP 725 20 86 499 Regon 361508960, e-mail: sklepinternetowy@aia.pl.

b. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej 
www.domjubilerski.aia.pl oraz jej podstronach,
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, a także bezpłatnego stworzenia swego Konta w Sklepie.
 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 

§ 5

1. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta lub po jego założeniu.
2. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 

§ 6

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików w przeglądarce internetowej. Pliki służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików  zawarte są w postanowieniach § 9 - § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 

III. Założenie Konta.

§ 7

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych ( a zatem osoby osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

§ 8

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zaloguj/Zarejestruj się”, a następnie „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.


2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Możliwe jest również założenie Konta firmowego, po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki. Wówczas osoba chcąca zawszeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta poproszona zostanie dodatkowo o podanie firmy działalności gospodarczej oraz NIP.


3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.


4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności, plików cookies oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dnaych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowwolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.


5. Kliknięcie przycisku „Rejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, co powoduje zawarcie ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta. Przy czym, umowa o założenie Konta jest zawierana pod warunkiem zawieszającym aktywacji Konta przez Klienta zgodnie z postanowieniami ustępu sześć i siedem niniejszego paragrafu.


6. Sprzedawca po wysłaniu do niego formularza, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności i plików cookies.


7. W celu aktywowania Konta, Klient musi kliknąć odpowiedni link, podany w mailu, o którym mowa w postanowieniu ustępu powyższego.


8. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu szóstego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.
 

§ 9

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość dodawania towarów do schowka i składania zamówień.
 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 11

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta lub bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.


2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 

§ 12

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.


2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, w rubryce „Suma” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka.


3. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję”. Jeżeli Klient posiada już Konto wówczas powinien się na nie zalogować. Jeśli nie posiada takiego Konta, to ma możliwość jego założenia lub złożenia zamówienia bez zakładania Konta.


4. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas powinien podać swoje dane, które są niezbędne do złożenia zamówienia. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Dalej”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.


5. Następnie należy wybrać sposób dostawy. Klient może wybrać, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, normalny sposób dostawy, bądź wysłanie towaru jako prezent. W przypadku wysyłki jako prezent, Klient poproszony zostanie o wypełnienie dodatkowego formularza, w którym wskazać należy: osobę dającą prezent, osobę otrzymującą prezent oraz treść życzeń. Możliwe jest również wskazanie innego adresu wysyłki, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki i podanie danych, niezbędnych do złożenia zamówienia. Zabronione jest dodawanie w powyższych formularzach treści o charakterze bezprawnym.


6. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.


7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.


8. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.


9. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.


10. Następnie Sprzedawca e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu poinformuje Klienta, czy ofertę przyjmuje, czy też nie ma możliwości jej przyjęcia. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta e-mailem o przyjęciu złożonej przez niego oferty, wówczas z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.
 

§ 13

1. Płatności za zamówione towary Klient może dokonać za pomocą szybkich przelewów internetowych lub po przez płatność elektroniczną na podany poniżej numer konta bankowego. W tytule przelewu koniecznie podając numer zamówienia

 

Dane do przelewu : 

“A&A Marketing" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Holding Sp. k.
ul. Piotrkowska 146
90-063 Łódź

06 1140 1108 0000 3624 8600 1001

2. Klient dokonuje wyboru dostawy towarów. Dostepne są następujące sposoby dostawy :

Odbiór osobisty oraz przesyłka kurierska

3. Koszty zwiazane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Sprzedawca, informacja o kosztach związanych z dostawa oraz sposobem płatności jest wyświetlana przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

4. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest po poinformowaniu o tym Sklepu droga mailowa na adres:sklepinternetowy@aia.pl

5. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski

6. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładkach "Warunki dostawy" i "Płatności" .

§ 14

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 

§ 15

Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu operatora płatności PayU informacji o realizacji płatności szybkim prelewem internetowym.


V. Zwroty i reklamacje.

§ 16

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 31 dni ( Nie dotyczy towarów zakupionych w salonach stacjonarnych ) . Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 31 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 31 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.


2. Aby skorzystac z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformowac Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesyłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

 

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem http://www.domjubilerski.aia.pl/info/dokumenty-do-pobrania , jednak nie jest to obowiązkowe.

 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługjącego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 31 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się on z powstaniem dla Konsumenta dodatkowych kosztów.

 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarznie nastąpi wcześniej.

 

8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 31 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 31 dni.

 

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

  
§ 17

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.  

 

2. Reklamacje mozna składać pisemnie na addres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a mailowo na następujący adres e-mail : sklepinternetowy@aia.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a. 

 

3. W reklamacji należy podać : numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umozliwiające udzielnie odpowiedzi na złożona reklamacje oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji .

 

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. 

 

§ 18

1. W związku z faktem, że zamówienia będą realizowane przez różne sklepy naziemne Sprzedawcy, Sprzedawca prosi o kierowanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz reklamacji dotyczących zakupionego towaru, bezpośrednio na adres lub e-mail sklepu naziemnego, z którego Klient otrzymał towar. Adres oraz adres e-mail danego sklepu będą podane w odpowiedniej informacji dołączonej do towaru.


2. Niezależnie od postanowienia ustępu powyższego zarówno oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak i reklamacja dotycząca zakupionego towaru mogą być także wysłane pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklepinternetowy@aia.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
 
 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 19

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 

§ 20

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklepinternetowy@aia.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 
 

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 21

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
 

§ 22

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://fbh.hostings.pl/aia-new/content/25-regulamin ?


Pomyślnie dodano produkt do porównania!