I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.domjubilerski.aia.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. „Sprzedawca” – A&A Holding Majsterek Spółka komandytowa  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 146, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem 0000557873NIP 725 20 86 499 Regon 361508960, e-mail: sklepinternetowy@aia.pl.

b. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej 
www.domjubilerski.aia.pl oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, a także bezpłatnego stworzenia swego Konta w Sklepie.
 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 

§ 5

1. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po założeniu Konta.
2. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 

§ 6

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików w przeglądarce internetowej. Pliki służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików  zawarte są w zakładce Polityka Prywatności.
 

III. Założenie Konta.

§ 7

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych ( a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

§ 8

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna po dodaniu produktu do koszyka kliknąć „Przejdź do koszyka”, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności, plików cookies oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, co powoduje zawarcie ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta. Przy czym, umowa o założenie Konta jest zawierana pod warunkiem zawieszającym aktywacji Konta przez Klienta zgodnie z postanowieniami ustępu sześć i siedem niniejszego paragrafu.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu szóstego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.
 

§ 9

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość składania zamówień.
 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 11

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta i po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 

§ 12

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, w rubryce „Razem” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz wszystkie dodatkowe opłaty za przesyłkę oraz płatność.

3. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję”. Jeżeli Klient posiada już Konto wówczas powinien się na nie zalogować klikając „kliknij tu”. Jeśli nie posiada takiego Konta, to ma możliwość jego założenia

4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Dalej”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

5. Następnie należy wybrać sposób dostawy. Klient może wybrać, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, normalny sposób dostawy. Możliwe jest również wskazanie innego adresu wysyłki, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki i podanie danych, niezbędnych do złożenia zamówienia. Zabronione jest dodawanie w powyższych formularzach treści o charakterze bezprawnym.

6. Następnie należy kliknąć przycisk „Płacę”. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Płacę”. Kliknięcie przycisku „Płacę” powoduje złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku oraz obowiązek zapłaty.

8. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.

9. Następnie Sprzedawca e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu poinformuje Klienta, czy ofertę przyjmuje, czy też nie ma możliwości jej przyjęcia. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta e-mailem o przyjęciu złożonej przez niego oferty, wówczas z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.
 

§ 13

1. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:

• płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w jednym z naszych salonów

• przelew tradycyjny na konto bankowe

   Dane do przelewu : 

   A&A Holding Majsterek Spółka komandytowa

   ul. Piotrkowska 146

   90-063 Łódź

   Nr konta: 75 1140 1108 0000 3624 8600 1020

   W tytule wpłaty proszę wpisać numer zamówienia.

• płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej (koszt 5 zł)

• płatność paynow

• płatność PayU

• Raty PayU

2. Klient dokonuje wyboru dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby dostawy:

Odbiór osobisty w salonie A&A, dyskretna przesyłka paczkomat InPost, przesyłka kurierska FedEx oraz przesyłka kurierska FedEx za pobraniem.

3. Koszty związane z realizacją dostawy towarów ponosi Sprzedawca jeśli wybrano dostawę kurierem FedEx, informacja o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności jest wyświetlana przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

4. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest po poinformowaniu o tym Sklepu drogą mailową na adres:sklepinternetowy@aia.pl

5. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski

6. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładce „Płatność i dostawa” .

7. Bezpłatna korekta rozmiaru. Przez bezpłatną korektę rozmiaru rozumie się wykonanie przez sprzedawcę usługi jubilerskiej pomniejszenia lub powiększenia zakupionego przez Klienta pierścionka do wskazanego rozmiaru. Korekta rozmiaru możliwa jest we wskazanym na stronie produktowej zakresie rozmiarów. Korekta rozmiaru nie wpływa na cenę zakupionego produktu.

Wykonanie powiększenia lub pomniejszenia pierścionka wiąże się ze zmianą  jego masy. Zmiana  masy wyrobu nie wpływa na cenę sprzedaży.

Jeżeli pomniejszenie wymaga technologicznie wycięcia części produktu będzie ona wysłana Klientowi wraz z zakupionym produktem.

§ 14

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 

§ 15

Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu operatora płatności PayU informacji o realizacji płatności szybkim przelewem internetowym lub po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

V. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość i reklamacje.

§ 16

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pismo wysłane pocztą na adres: A&A Dom Jubilerski - Sklep online, Ul. Piotrkowska 146, 90-063 Łódź, pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
sklepinternetowy@aia.pl lub złożyć oświadczenie telefonicznie pod numerem telefonu +48 531 336 464.

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest realizacja  zamówienia obrączek ślubnych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta (np. rozmiar, szerokość, kolor, kamienie, grawerowanie) służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się on z powstaniem dla Konsumenta dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

 9. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. 

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

  § 17

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.  

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a mailowo na następujący adres e-mail : sklepinternetowy@aia.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a. 

 3. W reklamacji należy podać : numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielnie odpowiedzi na złożona reklamacje oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji .

 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. 

§ 18

1. W związku z faktem, że zamówienia będą realizowane przez różne sklepy naziemne Sprzedawcy, Sprzedawca prosi o kierowanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz reklamacji dotyczących zakupionego towaru, bezpośrednio na adres lub e-mail sklepu naziemnego, z którego Klient otrzymał towar. Adres oraz adres e-mail danego sklepu będą podane w odpowiedniej informacji dołączonej do towaru.


2. Niezależnie od postanowienia ustępu powyższego zarówno oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak i reklamacja dotycząca zakupionego towaru mogą być także wysłane pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: 
sklepinternetowy@aia.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

 
 VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 19

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 

§ 20

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklepinternetowy@aia.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy o założenie Konta jest  jednoznaczne z odwołaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem.

 
 VII. Sprzedaż złota inwestycyjnego.

§ 21

Sprzedawcą złotych sztabek i monet jest A&A Mennica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem 0000806474NIP 7252293347 Regon 384517085.

§ 22

Za złoto inwestycyjne można zapłacić w następującej formie:

·        płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w salonie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 146

·        przelew na konto bankowe. Dane do przelewu: 

A&A Holding Majsterek Spółka komandytowa
ul. Piotrkowska 146
90-063 Łódź
Nr konta: 75 1140 1108 0000 3624 8600 1020
W tytule wpłaty należy podać numer zamówienia.

W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, jeśli płatność następuje w dniu złożenia zamówienia, obowiązuje cena z chwili złożenia zamówienia. Jeśli odbiór następuje w terminie późniejszym, obowiązuje cena produktu z chwili odbioru [aktualna cena danego produktu ze strony www].  

Dostępne są następujące sposoby dostawy:

·        odbiór osobisty w salonie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 146

·        przesyłka kurierska ubezpieczona do pełnej wartości [UPS lub Pocztex]

§ 23

W celu zakupu złota inwestycyjnego niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imienia i nazwiska, adresu oraz numeru PESEL. Podanie nr PESEL w celu prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia, stanowi więc warunek sprzedaży produktów z kategorii złoto inwestycyjne.

§ 24

W przypadku transakcji spełniającej wymóg zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy AML (transakcja kupna Wartości Dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP w dniu przeprowadzania transakcji), Kupujący zobowiązany jest okazać Sprzedawcy swój dowód osobisty. Brak spełnienie tego warunku skutkuje anulowaniem zamówienia.

§ 25

Zgodnie z treścią art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym w przypadku zakupu złota inwestycyjnego prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 26

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
 

§ 27

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://domjubilerski.aia.pl/content/25-regulamin

 

Produkt dodany do porównania.